Att administrera en förening

Alla fristående körer brottas mer eller mindre med att få sin verksamhet finansierad. Stat och kommun borde ju till största delen bära ansvaret för att understödja konst och kultur. Detta gäller även understöd för att befrämja körsång. Anslagen i statsbudgeten lämnar en hel del att önska.

Men det finns stiftelser och fonder som ställer sig välvilliga till att understödja kulturella aktiviteter som sång och musik i olika former. Vi i Grankulla kammarkör vill visa vår uppskattning och tacka alla som under körens 50-åriga verksamhet gett kören ekonomiskt bidrag. Följande bidragsgivare har under många år understött Grankulla kammarkör och hjälpt till att hålla vår passion för körsång levande:

Aktiastiftelsen Esbo-Grankulla, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond, William Thurings stiftelse, Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse, Svenska folkskolans vänner, Svenska Kulturfonden, Understödsstiftelsen för Arbetets vänner, Konstsamfundet, Oskar Öflunds stiftelse, Grankulla stad.

Ingen kör kan existera i längden utan en fungerande administration. Peter Ingo har varit en stöttepelare för vår kör i många år och i olika repriser. Peter hoppar in då det behövs och sjunger nästan vilken stämma som helst, kanske med undantag av första sopran.

I flera omgångar har Peter suttit i styrelsen som ordförande och klubbat av viktiga beslut om körens verksamhet och sett till att körens ekonomi inte halkar efter. Då det gäller att hitta ny dirigent för kören har Peter även ställt sitt breda kontaktnät till förfogande och drivit på besluten.

På många utlandsresor som kören gjort under åren har Peter också hållit i trådarna och sätt till att gänget håller ihop. Peter har också bistått med foton från körens olika utlandsresor för denna tillbakablick. Vi förlänar honom gärna och rättvist epitetet Il Presidente.


Föreningens styrelse och funktionärer

Ordföranden leder körens styrelse och har koll på föreningens stadgar, koordinerar körens planering och verksamhet samt samordnar styrelsens beslut och ser till att besluten verkställs.

I vår kör brukar ordföranden sammankalla styrelsen till möte en gång i månaden och han för ordet under mötena. Ordförandens uppgift är också att se till att kallelse till körens årsmöten går ut i tid och enligt körens stadgar. Ordföranden skall också bistå styrelsen med att göra upp verksamhetsplan och budget samt verksamhetsberättelse. Ordföranden representerar också kören utåt då det gäller kontakt till körförbund och andra körer.

Viceordföranden tar över om ordföranden är förhindrad. Den kanske allra viktigaste uppgiften för viceordföranden är att ansöka om ekonomiskt understöd till körens verksamhet från olika stiftelser och fonder. Det är utmanande för en fristående kör att täcka utgifterna enbart med medlemsavgifter och konsertintäkter.

Körens kassör ansvarar för ekonomin och ser till att inkomster och utgifter hålls balanserade. Kassören sköter om bokföringen och gör upp bokslut och budget.

Intendenten/informatören ansvarar för arrangemang runt körens konserter och övriga framträdanden inklusive övningar, resor och sitsar. Informatörens uppgift är också att koordinera körens kommunikation via körens hemsida och sociala medier.

Notfiskalens uppgift är att ta hand om körens notarkiv. Notfiskalen rekvirerar nya noter till kören och ser till att alla korister får behövliga arbetskopior till övningarna. Nothäften till större verk brukar koristerna betala för själva.

Körens värdinna ansvarar för koristernas konsertdräkter. Värdinnans planerar t.ex. scarfar till damernas dräkter och slips eller fluga till herrarnas kostymer.


till del III - Resor